Annons

Annons

Annons

Säter

Debatt
Därför behöver Säters kommun en vindbruksplan – nu

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vindkraften seglar alltmer upp som en konfliktyta i samhällsdebatten. Planer och etableringar välkomnas av somliga men fruktas av andra. Svensk industri har nationellt sett i flera sammanhang pekat på att behovet av förnyelsebar miljövänlig kraft endast kan mötas med utbyggd vindkraft.

Samtidigt lyfts problem kopplat till vindkraften alltmer. Trivselfaktorer, påverkan på naturen och människors hälsa, samt farhågor om sjunkande fastighetspriser i närheten av kraftverken är några av de negativa faktorer som lyfts i debatten.

Det är tveklöst så att alla måste hjälpa till att möta klimathoten och bidra till den gröna omställningen, även vi i Säter.

Det är - och kommer att vara - en stor fördel att ha lokal tillgång till energiproduktion, menar Hans Johansson (C).

Bild: Ida Vaske

Annons

Annons

Det är dock lätt att fastna i det negativa och av den anledningen är det viktigt att lyfta ett antal positiva effekter av det som sker genom satsningar på denna typ av grön energi. Nyttan för klimatet är uppenbar för alla som accepterar det faktum att människan påverkar klimatet och de effekter det får. Men de positiva effekterna en ökad lokal energiproduktion kan få för industrietableringar, jobb och vårt gemensamma nationella oberoende av importerad energi talas det mindre om.

Det är - och kommer att vara - en stor fördel att ha lokal tillgång till energiproduktion! Det visar de stora satsningar som just nu sker runt om i landet. Men hur har det sett ut historiskt? Många är de kommuner som sedan länge fått offra viktiga, centrala delar av sin naturmiljö. Säter är en sådan kommun. Vattenkraftverken skär av Dalälven på två platser. Det är ett enormt ingrepp i såväl natur- som kulturmiljö och präglar våra bygder på ett mycket påtagligt sätt.

Att vattenkraften inte utgör någon större fråga i det offentliga samtalet beror på att vi vant oss, vi tar den för given. Men påverkan är grundläggande. Det bidrag vattenkraftstationerna gett till den lokala kommunala ekonomin både som direkta intäkter och som arbetstillfällen är försumbar - för att inte säga helt obefintlig. Det är något som behöver förändras.

För att få lokal acceptans för utbyggnad av kraftproduktion måste en betydande del av de resurser som genereras återföras lokalt. I Säters kommun väntar vi fortfarande på eventuell framtida etablering, samtidigt som vi ser pågående utbyggnad och planer på utbyggnad i våra grannkommuner. Nyligen yttrade sig samhällsbyggnadsnämnden över Smedjebackens vindbruksplan, men Säter saknar en egen plan där vi kan peka ut områden som bedöms lämpliga eller olämpliga för vindkraft och som kan utgöra beslutsunderlag om det blir aktuellt.

Annons

Annons

När vi nu står inför en eventuell utbyggnad av vindkraften måste vi ställa oss frågan om det är rimligt att vi utöver vattenkraften även ska härbärgera storskalig vindkraft och vart den i så fall kan lokaliseras.

Hans Johansson (C).

Bild: Tobias Berg, Arkivbild

Kommande mandatperiod ska en ny översiktsplan för Säters kommun tas fram. En helt nödvändig del av den blir en vindbruksplan där vi kan identifiera de områden där vindkraften kommer mest till sin rätt samtidigt som olägenheter för medborgarna minimeras. Vid det ställningstagande som så småningom ska tas politiskt måste det bidrag till landets energiförsörjning vi redan ger och den påverkan det har på våra bygder vägas in.

I det sammanhanget måste man vara öppen för att om olika intressen inte kan avvägas på ett bra sätt blir det svårt att bygga produktion av förnybar energi.

Hans Johansson,

kommunalråd och riksdagskandidat Centerpartiet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan